<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8141598620500704219\x26blogName\x3delektrik+elektronik+m%C3%BChendisleri+topl...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://elektrik-elektronikmuhendisleri.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://elektrik-elektronikmuhendisleri.blogspot.com/\x26vt\x3d6910871461186326594', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

elektrik elektronik muhendisleri grubu

30 Eylül 2007 Pazar
Grubumuza Hoş Geldiniz.. Öncelikle grubumuzun kuruluş amacından biraz bahsetmek istiyorum. Ben bir elektrik-elektronik mühendisi olarak kendimizi internette yeterince ifade edemediğimizi yeterli düzeyde bir araya gelemediğimizi gördüm ve ilk adım olarak bu grubu kurmak aklıma geldi. Yeterince ilgi görürse sizinde yardımlarınızla bir site ve sohbet ortamı kurmayı düşünüyorum. Şimdilik bu grubun ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorum. Elektrik ve Elektronik konularında bilgilerimizi ve tecrubelerimizi paylaşabileceğimiz ticari hiç bir düşünce taşımayan tarafsız bir ortamımız olsun istedim. Bu alanda birbirimize hem fikir yardımında hemde kariyer konularında destek olabilir ve birlikte sesimizi daha güçlü duyurabiliriz. Özellikle meslekte belli kariyere gelmiş mühendis arkadaşlardan yeni mesleğe atılmış hatta öğrenciliği devam eden arkadaşların çok yararlar sağlayacağını düşünüyorum. Zira okuldaki teorik bilgiler gercekten önemli olsada en az onun kadar okullarımızda öğretilmeyen mesleki tecrubelerde önem taşıdığı bir gercek.İşte bu eksizlerimizi burda giderebilir ve taştışabiliriz. Mesleğimiz o kadar zengin ki yıllarca çalışsanızda öğrenmeyi hiç bitiremiyorsunuz. Teknolojik gelişmeler ışığında sürekli yeni boyutlar kazanıyor ve yeni iş olanakları doğuyor. Şimdi olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacağı apaçık ortada. Seçkin bir grubun üyeleri olarak üstümüze düşenin en iyisini yapmakta bizim bu vatana olan borcumuz. Sanılanın aksine mühendislik oturup sadece imza atma k değildir. Halk arasında böyle bir inanışın olmasıda yine bizlerin hatasından kaynaklanmaktadır.Mesleğimizin ne kadar önemli olduğunu bizlerin faliyetleri ortaya koyacaktır. Mesleğimize sahip çıkalım.

LÜTFEN GRUBUMUZA ÜYE OLMAZ İÇİN GRUBA
KATIL

Etiketler: , , , , , ,

Author: kurt » Comments:


Zirve100